Historie

Jak hrabě Jiří háj daroval

Náš penzion se nachází na území bývalého lesního statku „Hájovna“, jehož historické kořeny spadají až do roku 1435, kdy se v těchto místech nacházelo manství v držení pánů rožnovských. To poté přešlo od Petra z Cimburku na sv. Jiří z Pezinku, který v roce 1502 daroval pozemky městu Valašské Meziříčí.

Vážení návštěvníci, milí hosté,
vítejte na místě dříve nazývaném Řehlov, které se snoubí s dalekou historií města Valašské Meziříčí a obce Podlesí.
Penzion se nachází na území bývalého lesního statku „Hájovna“, jehož historické kořeny spadají až do roku 1435, kdy se v těchto místech nacházelo manství v držení pánů rožnovských. To poté přešlo od Petra z Cimburku na sv. Jiří z Pezinku, který v roce 1502 daroval pozemky městu Valašské Meziříčí.


„Čtvrtý list na les a neboližto háj slovy městský a Poušť řečená Řehlov. Já hrabě od Svatého Jiří a z Pezinku, vévoda sedmihradský, pán dědic zboží rožnovského i svými erby známo činím tímto listem obecně a přéde všemi, kdož jej čisti nebo slyšeti budou, že předstoupili a jsou přede mě opatrní moudrosti muži měšťané meziříčští lidé moji podaní a snažnů a pokorni prosbů prosili jsou mně, abych jim dal les Háj, kterýž slove městský ježto leží nad městem a bažinami hrachovskými a křivskými a k tomu louku pro pastvu dobytka jejich a prosíce abych jim panství řečené Řehlov přidal na kteréžto panství někdy ves řečená Řehlov byla jest ustavena. A protož Já Svrchu psaný Petr hrabě slibuji nejprve sám za sebe i za své potomky, že jim měšťanům meziříčským toto mé dání má, a budou věrně a právě držáno a neporušeno v celosti zachováno.“

     
 První dochovaná fotografie z r. 1911  Fotografie z r. 1937 - polesný Handl  Fotografie z r. 1957

 

Až do roku 1863 byl tento darovaný lesní majetek spravován bez jakéhokoliv lesního hospodářského plánu. Těžba dříví prováděna byla dle potřeby města a jeho občanů. Teprve v roce 1864 byl vytvořen pro uvedený lesní majetek státně schválený lesní plán, který vypracoval hospodář František Demel z panství Poličná. Od tohoto data se hovoří v tomto území o lesním hospodářství. V roce 1910 převzal vedení lesního hospodářství města polesný Josef Handl (1911-1947). Pro městské lesní hospodářství nastává epocha největšího zvelebování. Pomníček tohoto významného hospodáře se nachází asi 100 metrů daleko, u dřevěného kříže sv. Anny.


Sluší se podotknout, že v roce 1947 si podal MNV žádost o příděl lesního majetku dědiců po Karlu Zierotinovi v Poličné, kterýžto majetek po osvobození Československé republiky byl podle dekretu prezidenta Beneše (číslo 12, ze dne 21. 5. 1945) zkonfiskován a za státní majetek prohlášen. Žádost však bohužel nebyla schválena.
V roce 1952 tento lesní statek přešel na Lesy města Valašského Meziříčí, s účinností od 31. 3. 1952 pod správu Československých státních lesů. Nezapomenutelnou osobou z tohoto období byl hajný v Podlesí, pan Karel Fridrich, do jehož úseku z větší části připadly bývalé městské lesy. V roce 1991 došlo na základě zákona č. 172/91 Sb o historickém majetku měst a obcí k navrácení lesního majetku městu Valašské Meziříčí, od tohoto roku se „městský háj“ s hájovnou stávají majetkem města.


Od roku 2005 je tento objekt Městské Hájovny neobydlen a během několika let se z důvodu špatného technického stavu z Hájovny stává odstrašující zchátralá budova. V roce 2007 byla místními lidmi, manžely Jiřím a Marcelou Barošovými, koupena. Objekt staré hájovny i přilehlé pozemky opravili a zvelebili do takřka identické podoby. Cílem bylo zachovat původní ráz vesnické architektury, kterého ve spolupráci s projektantem Ing. Radimem Holišem dozajista dosáhli. Stejné dřevěné prvky ve štítoví, kombinace kamene a dřeva, taktéž zachování stejného půdorysu obou staveb, to vše s citem pro detail v exteriéru i interiéru. Na tomto krásném místě hospodářského stavení byla vybudována restaurace se stejným dispozičním řešením otevřeného prostoru, jako byla původní stavba stodoly a na místě staré hájovny vyrostl krásný penzion. Stavba byla zahájena 24. července 2015 a byla dokončena 23. května 2017. Na celé stavbě se podílely místní významné firmy, které dokázaly, že se na Valašsku stavební řemeslo opravdu umí. Za to jim všem patří velký dík.

 

Rekonstrukce Hájovny v roce 1937 …….a o 60 let později, rekonstrukce 2016

My, manželé Jiří a Marcela Barošovi, čestně prohlašujeme přede všemi, že se budeme o toto krásné místo starati, budeme ho chrániti a pečovati o něj s největší láskou a vůlí dobrých hospodářů.
Chceme, aby se toto místo stalo bohulibým a přívětivým všem lidem dobré vůle a aby všechny bytosti, které toto místo navštíví, byly šťastny, s odkazem i pro všechna naše další pokolení.

Kde nás najdete

Ne všechny cesty vedou Na kraj lesa.

Podívejte se, kudy se k nám dostanete.

Podlesí - Křivé 610, 757 01 Valašské Meziříčí

Kontakt

email: penzion@nakrajilesa.cz

telefon: +420 572 540 398

tel

více informací